RAIN
DAVID NOVAK, RAIN, ©1999.
Digital, 4"h x 4.25"w, 1999.